Siber Fiziksel Sistem (Türkçe)

Gerçek (fiziksel) nesne ve süreçleri, bilginin işlenmesi ile oluşan (sanal) nesne ve süreçlerle; açık, bazı durumlarda küresel ve her zaman birbirine bağlantılı bilgi ağlarıyla, bağlayan sistemdir. Not: Bir CPS, isteğe bağlı olarak, yerel veya uzak hizmetleri kullanır, insan-makine arayüzüne sahiptir ve çalışma zamanında sistemin dinamik uyumunu mümkün kılar.

Cyber Physical System (CPS) (English)

System which links real (physical) objects and processes with information processing (virtual) objects and processes via open, in some cases global, and constantly interconnected information networks. Note: A CPS optionally uses services available locally or remotely, has human-machine interfaces, and offers the possibility of dynamic adaptation of the system at runtime.

Cyber Physisches System (CPS) (Deutsch)

System, das reale (physische) Objekte und Prozesse verknüpft mit informationsverarbeitenden (virtuellen), Objekten und Prozessen über offene, teilweise globale und jederzeit miteinander verbundene Informationsnetze. Anmerkung: Optional nutzt ein CPS lokal oder entfernt verfügbare Dienste, verfügt über Mensch-Maschine-Schnittstellen und bietet die Möglichkeit zur dynamischen Anpassung des Systems zur Laufzeit.

Açıklama:

Siber fiziksel sistemler, değer zincirinin dijitalleşmesini sağlayan karmaşık sistemlerdir. Yazılım bileşenleri ile mekanik bileşenlerin bir iletişim ağında birlikte yer alması ve etkileşim içinde olması durumunu ifade eder. Sabit olarak konumlanabildiği gibi, mobil de olabilir.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Fabrika (Smart Factory), Herşeyin İnterneti (Internet of Everything) Siber Fiziksel Sistem (Cyber Physical Systems), Siber Fiziksel Sistemlerin Mimarisi (Cyber Physical Systems Architecture)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...