Karmaşık Sistemler (Türkçe)

Çoğunlukla farklı ve özerk , ancak birbiriyle ilişkili ve karşılıklı bağımlı bileşenlerden veya çok sayıdaki ara bağlantılarla birbirine bağlı parçalardan oluşan sistemlerdir. Not 1-Tek bir kuralla tarif edilemez ve özellikleri tek bir açıklama seviyesine indirgenemez. Not 2- Parçalarının etkileşiminden ortaya çıkan ve parçaların niteliklerinden tahmin edilemeyen özellikler sergileyen sistemlerdir.

Complex Systems (English)

Systems consisting of many diverse and autonomous but interrelated and interdependent components or parts linked through many interconnections. Note 1- They cannot be described by a single rule and their characteristics are not reducible to one level of description. Note 2-They exhibit properties that emerge from the interaction of their parts and which cannot be predicted from the properties of the parts.

Komplexe Systeme (-pl) (Deutsch)

Systeme, die aus vielen verschiedenen und autonomen, aber miteinander zusammenhängenden und voneinander abhängigen Komponenten oder Teilen bestehen, die durch viele Verbindungen miteinander angeschlossen sind. Anmerkung 1-Sie können nicht durch eine einzige Regel beschrieben werden und ihre Eigenschaften lassen sich nicht auf eine Beschreibungsebene reduzieren. Anmerkung 2-Sie stellen Eigenschaften aus, die sich aus der Interaktion ihrer Teile ergeben und die aus den Eigenschaften der Teile nicht vorhergesagt werden können.

Açıklama:

Parçaları arasındaki veya belirli bir sistem ile çevresi arasındaki bağımlılıklar, ilişkiler veya etkileşimler nedeniyle, modellenmeleri zor olan sistemlerdir. Doğrusal olmama, aniden ortaya çıkma ve kendine özgü bir düzene gösterme gibi özelliklere sahiptir. Genelde, bu özellikler disiplinler arası bir çerçevede değerlendirilir. Kendi kendine örgütlenme yönü ile fizik biliminden, kendiliğinden düzen özelliği ile sosyal bilimlerden, kaos yaklaşımı ile matematikten, uyum özelliği ile biyolojiden, vb. alanlardan katkı alır. Yeni dijital dönemde, sistemlerin karmaşıklığı, fiziksel ve işlevsel (fonksiyonel) yönü ile değerlendirilmektedir.

İlgili Kavramlar:
Doğrusal Olmayan Sistemler (Non Linear Systems), Karmaşık Sistemler (Complex Systems), Siber Fiziksel Sistem (Cyber Physical Systems)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
BUSINESSDICTIONARY.COM, www.businessdictionary.com/...