İletişim Yeteneği (Türkçe)

Bir katılımcı ile veri alışverişinin nasıl yapıldığına veya katılımcının verileri nasıl alıp verdiğine ve katılımcının veri alışverişi yapıp yapmadığına ilişkin usuldür. Not: Çeşitli protokoller

Communication Ability (English)

Manner in which data are exchanged with a participant or the participant can exchange these data and whether the participant exchanges data. Note: Various protocols.

Kommunikationsfähigkeit (-e) (Deutsch)

Art und Weise, wie mit einem Teilnehmer Daten ausgetauscht werden oder wie dieser Daten austauschen kann und ob der Teilnehmer Daten austauscht. Anmerkung: Verschiedene protokolle.

Açıklama:

Teknolojik gelişmeler karşımıza yeni ve hızlı iletişim imkanları getirmektedir. Dijital dönüşümde yavaşlamamak için bu gelişmelerin takibi ile, değer zinciri aktörleri arasında kopukluklara meydan vermemek ve iletişimdeki yeniliklere tüm çalışanlarla uyum sağlamak önceliklidir. Burada, kurum içi ağ ve intranet yapısının sağlıklı işleyişi ayrı bir öneme sahiptir.

İlgili Kavramlar:
İletişim Davranışı (Communication Behaviour), İletişim Yeteneği (Communication Ability), İletişim Kanalı (Communication Channel), Veri Analizi (Data Analysis) Veri Değerlendirme (Data Evaluation) Veri Toplama (Data Acquisition)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...