Akıllı Ürün (Türkçe)

Tüm katılımcı faktörlerle, akıl yürütme, algılama, sonuç çıkartma ve değerlendirme gibi dışarıya yönelik iletişim yeteneğine sahip, akıllı bir etkileşim ağı bulunan, nitelikli fabrikalarda üretilen, nihai ve yarı mamul ürünlerdir. Not 1: Bir ürün, üretilen veya imal edilen eşya veya tam veya yarı mamul eşyadır. Not 2: Bir dijital görüntü ürün zekasının bir parçasıdır ve ürünün bünyesinde ve aynı zamanda, mekansal olarak uzağında bulunabilir. Not 3: Ürünün kendine özgü tanımlaması ve ürünle ilgili bilgiler, ürünün akıllı fabrika ile bağlantısını mümkün kılmaktadır.

Smart Product (English)

Produced or manufactured (intermediate) product which in a smart factory delivers the (outward) communication capability to network and to interact intelligently with other production participants. Note 1: The product is a produced or manufactured article or semi finished product. Note 2: A digital image is part of the product intelligence and can be localized on the product itself but also spatially separate from it. Note 3: Unique identification and product related information makes it possible for the product to be linked to the smart factory.

Smartprodukt (-s) (Deutsch)

Hergestelltes oder gefertigtes (Zwischen-)Produkt, das in einer Smart Factory die Kommunikationsfähigkeit (nach außen) zur Vernetzung und intelligente Inter- aktion mit anderen Produktionsteilnehmern mitbringt. Anmerkung 1: Ein Produkt ist hergestellter oder gefertigter Artikel oder Halbzeug. Anmerkung 2: Ein digitales Abbild ist Teil der Produktintelligenz und kann auf dem Produkt selbst, aber auch räumlich entfernt davon lokalisiert sein. Anmerkung 3: Die eindeutige Identifikation und produktbezogene Informationen des Produkts ermöglicht die Verknüpfung des Produkts mit der Smart Factory.

Açıklama:

Dijital dönemin en belirleyici konularındandır. Özellikle, tüketicilerin önem verdiği bir husustur. İçindeki yazılım yardımıyla kendi kendini yenileyebilen, olası arızaları önceden bildirebilen, kullanıcısı ile etkileşim kurabilen vb. özellikler taşıyan ürünler bu kapsamdadır.

İlgili Kavramlar:
Akıllı Fabrika (Smart Factory), Akıllı Makineler (Smart Machines), Akıllı Üretim (Smart Production), Akıllı Ürün (Smart Product), Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (Industrial Internet of Things), Geleceğin Fabrikası (Future Factory) İnsansız Fabrikalar (Lights out Manufacturing) Nesnelerin İnterneti (Internet of Things)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...