Sanayi 4.0 Bileşeni (Türkçe)

Tanımlanmış hizmet kalitesi özelliklerine sahip hizmetler sunan bir sanayi 4.0 sisteminin, dijital ağa sahip yönetim katmanı ve varlığından oluşan, küresel bazda, özgün şekilde kimliklenebilir (CP24, CP34 veya CP44), uygun iletişim yeteneği olan katılımcıdır. Not 1: Sanayi 4.0 bileşeni, onun hizmet ve verilerinde yapılacak işle orantılı makul bir koruma sağlar. Not 2: Bu tür bir sanayi 4.0 bileşeni bir üretim, sistemini, tek bir makineyi , üretim istasyonunu veya bir makine içindeki montaj işlemini temsil edebilir.

Industry 4.0 Component (English)

Globally uniquely identifiable participant with communication capability consisting of administration shell and asset (corresponds to CP24, CP34 or CP44) within an I4.0 system which there offers services with defined quality of service (QoS) characteristics. Note 1: For its services and data, the I4.0 Component offers protection commensurate with the task. Note 2: An I4.0 component can represent a production system, a single machine or station, or even an assembly within a machine.

Industrie 4.0 Komponente (-e) (Deutsch)

Weltweit eindeutig identifizierbarer kommunikationsfähiger Teilnehmer bestehend aus Verwaltungsschale und Asset mit digitaler Verbindung (entspricht CP24, CP34 oder CP44) eines I4.0-Systems, der dort Dienste mit definierten QoS(Quality of Service)-Eigenschaften anbietet. Anmerkung 1: Die I4.0-Komponente bietet für ihre Dienste und Daten einen der Aufgabe angemessenen Schutz. Anmerkung 2: Eine solche I4.0-Komponente kann ein Produktionssystem, eine einzelne Maschine oder Station oder auch eine Baugruppe innerhalb einer Maschine repräsentieren.

Açıklama:

Özellikle üretimde akıllı ağlarla bağlanmış ve iletişim halindeki her şey (makine, ürün, çalışan vb.) bir sanayi 4.0 bileşeni konumundadır. Dijital dönüşümle bu, daha da genişlemiş ve bileşenler sanayi 4.0 bileşeni kimliğini almıştır. Burada özellikle dijital ikizden ve yönetim katmanından söz edilmektedir.

İlgili Kavramlar:
Dijital İkiz (Digital Twin), Hizmet Kalitesi (Quality of Service) İletişim ve Tanıtımın Sınıflandırılması (Classification of Communication and Presentation (CP Classification)), Sanayi 4.0 Bileşeni (Industry 4.0 Component), Sanayi 4.0 Platformu (Industry 4.0 Platform), Sanayi 4.0 Sistemi (Industry 4.0 System), Sayısallaştırma (Digitization), Yönetim Katmanı (Administration Shell)

SANAYİ 4.0/ÜRETİM

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...