Kimlik (Türkçe)

Bir oluşum ile ilgili özelliklerin bütünüdür. Not: Belirli bir uygulama alanı içerisinde kimlik, ayırt edici bir özellik kazanır veya bu uygulama alanı içindeki varlıkların açık bir şekilde kullanılmasına imkan veren bir kimlik tanıtıcı olarak da kullanılabilir.

Identity (English)

Set of properties related to an entity. Note: In a particular domain of applicability, an identity can become a distinguishing identity or an identifier to allow entities to be distinguished or uniquely recognized within that domain.

Identität (-e) (Deutsch)

Menge von Eigenschaften einer Entität. Anmerkung: Innerhalb einer bestimmten Anwendungsdomäne kann die Identität die unterschiedene Identität werden oder ein Identifikator genutzt werden, um Entitäten eindeutig innerhalb dieser Domäne genutzt werden.

Açıklama:

Disiplinlerin ve üretim sistemlerinin yüksek derecede iç içe girdiği ve uyumlu bir çalışmanın talep edildiği ortamda, her ögenin ayırt edilebilir bir kimliğe sahip olması, kaliteli bir iletişim için gereklidir.

İlgili Kavramlar:
Güvenlik (Security), Güvenlik Hizmetleri (Security Service) Güvenlik İhtiyacı (Security Requirement) Güvenlik Mühendisliği (Security Engineering), Güvenlik Politikası (Security Policy) Kırılganlık Yönetimi (Vulnerability Management), Koruma Programı (Safety Programme), Siber Güvenlik (Cybersecurity)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...