Ekosistem (Türkçe)

Standartlaştırılmış bir iletişim ve sistem altyapısı temelinde, ortak bir hedef, ürün ve/veya hizmetler üretebilmek amacıyla, çeşitli özerk oyuncuların dağınık topluluğunun bir ağ aracılığıyla bağlanmasıdır. Not 1: Oyuncular, katma değer sistemine ek olarak eğitim veya araştırma kurumları, siyasi kuruluşlar, standardizasyon organizasyonları veya dernekleri de olabilirler. Not 2: Bir ekosistemde oyuncular, aynı anda hem iş birliği hem de rekabet içinde bulunabilirler. Not 3: Bir ekosistem, oyuncuların ve ekosistemin ortak gelişimi (birlikte evrimi) özelliğiyle karakterize edilir.

Ecosystem (English)

Loose community of various autonomous players connected in a network with a common goal of creating products and/or services based on a (standardized) communication and system infrastructure. Note 1: Players can be participants of the value-added system as well as educational or research institutions, political units, standardization organisations or associations. Note 2: Within an ecosystem, players can be engaged at the same time both in cooperation and in competition.Note 3: An ecosystem is characterized by a common further development (co-evolution) of the players and the ecosystem.

Ökosystem (-s) (Deutsch)

Lose Gemeinschaft von verschiedenen autonomen Akteuren verbunden in einem Netzwerk mit gemeinsamem Ziel, Produkte und/oder Dienstleistungen zu erzeugen, die auf einer (standardisierten) Kommunikations- und Systeminfrastruktur aufsetzt. Anmerkung 1: Akteure können Teilnehmer des Wertschöpfungssystems, sowie Bildungsträger, Forschungseinrichtungen, politische Einheiten, Normungsorganisationen oder Verbände sein. Anmerkung 2: Innerhalb eines Ökosystems können gleichzeitig Kooperation und Wettbewerb zwischen den Akteuren vorliegen. Anmerkung 3: Ein Ökosystem zeichnet sich durch eine gemeinsame Weiterentwicklung (co-evolution) der Akteure und des Ökosystems aus.

Açıklama:

Klasik anlamda bir ekosistem yaşadığımız ortam içindeki ilgili tüm çevre unsurlarını içine alırken, dijital ortamdaki ekosistem mal ve hizmet üretenleri, içinde bulundukları değer zinciri katılımcıları ile ortamlarının dışına ağ altyapısı ile çıkarmakta ve sınırları ve coğrafyaları aşmaktadır. Her faaliyet küresel özellik taşımakta ve ekosistem dünya çapına genişletilebilmektedir.

İlgili Kavramlar:
Ağ Oluşturma (Networking), Dijital Ekosistem (Digital Ecosystem) Ekosistem (Ecosystem), İnovasyon Ekosistemi (Innovation Ecosystem) Küme (Cluster), Teknolojide Ekosistem (Ecosytem in Technology)

GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...