#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Katma Değer Süreci  (Türkçe)

Alıcısı için değer kazanmış bir malı ortaya çıkaran süreçtir. Not 1: Söz konusu mallar sadece fiziksel olarak somut (ör. hammadde, ürün vb.) değil, aynı zamanda soyut (ör.bilgi, veri, hizmet vb.) olabilir. Not 2: Değer belirlemesi ve fiyatlandırma burada dikkate alınmaz. Not 3: Katma değer süreçleri, Porter'a göre değer faaliyetleridir.

Value Added Process  (English)

Process from which goods valuable to customers arise. Note 1: The goods in question may be not only physical in nature (such as raw materials, products) but even intangible (such as knowledge, data, services). Note 2: Value assessment and pricing are not considered here. Note 3: Value-creation processes are value activities according to Porter.

Wertschöpfungsprozess (-r)  (Deutsch)

Prozess, aus dem ein für Abnehmer wertvolles Gut entsteht. Anmerkung 1: Die betrachteten Güter können dabei nicht nur materiell (z. B. Rohstoffe, Produkte), sondern auch immateriell (z. B. Wissen, Daten, Dienstleistung) sein. Anmerkung 2: Wertbestimmung und Preisfindung werden hier nicht betrachtet. Anmerkung 3: Wertschöpfungsprozesse sind nach Porter Wertaktivitäten.

Açıklama:
Katma değer süreci, bir değer zincirinde yer alan tüm çalışanlar ile tüm ögelerin, analiz edilen verilerle beslenmesi ve kullanılmasıyla oluşmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Büyük Veri (Big Data) , İnovasyon (Innovation) Katma Değer Sistemi (Value Added System) , Katma Değer Süreci (Value Added Process) , Katma Değer Zinciri (Value Added Chain)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:
GENEL

Kaynak:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019