#
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z

Ekosistem  (Türkçe)

Standartlaştırılmış bir iletişim ve sistem altyapısı temelinde, ortak bir hedef, ürün ve/veya hizmetler üretebilmek amacıyla, çeşitli özerk oyuncuların dağınık topluluğunun bir ağ aracılığıyla bağlanmasıdır. Not 1: Oyuncular, katma değer sistemine ek olarak eğitim veya araştırma kurumları, siyasi kuruluşlar, standardizasyon organizasyonları veya dernekleri de olabilirler. Not 2: Bir ekosistemde oyuncular, aynı anda hem iş birliği hem de rekabet içinde bulunabilirler. Not 3: Bir ekosistem, oyuncuların ve ekosistemin ortak gelişimi (birlikte evrimi) özelliğiyle karakterize edilir.

Ecosystem  (English)

Loose community of various autonomous players connected in a network with a common goal of creating products and/or services based on a (standardized) communication and system infrastructure. Note 1: Players can be participants of the value-added system as well as educational or research institutions, political units, standardization organisations or associations. Note 2: Within an ecosystem, players can be engaged at the same time both in cooperation and in competition.Note 3: An ecosystem is characterized by a common further development (co-evolution) of the players and the ecosystem.

Ökosystem (-s)  (Deutsch)

Lose Gemeinschaft von verschiedenen autonomen Akteuren verbunden in einem Netzwerk mit gemeinsamem Ziel, Produkte und/oder Dienstleistungen zu erzeugen, die auf einer (standardisierten) Kommunikations- und Systeminfrastruktur aufsetzt. Anmerkung 1: Akteure können Teilnehmer des Wertschöpfungssystems, sowie Bildungsträger, Forschungseinrichtungen, politische Einheiten, Normungsorganisationen oder Verbände sein. Anmerkung 2: Innerhalb eines Ökosystems können gleichzeitig Kooperation und Wettbewerb zwischen den Akteuren vorliegen. Anmerkung 3: Ein Ökosystem zeichnet sich durch eine gemeinsame Weiterentwicklung (co-evolution) der Akteure und des Ökosystems aus.

Related Concepts:
Networking (Ağ Oluşturma) , Digital Ecosystem (Dijital Ekosistem) Ecosystem (Ekosistem) , Innovation Ecosystem (İnovasyon Ekosistemi) Cluster (Küme) , Ecosytem in Technology (Teknolojide Ekosistem)

Linked Concept Group/Groups:
GENERAL

Source:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/industrie-40-begriffeterms-2019