Bilgisayar Destekli İmalat (Türkçe)

1.Bir üretim tesisinin, operasyonlarını tesisin üretim kaynakları ile doğrudan veya dolaylı bilgisayar arayüzü kanalıyla planlamak, yönetmek ve kontrol etmek için bilgisayar sistemlerini kullanmasıdır. 2. Bilgisayar destekli tasarım (CAD) ile yapılan geometrik tasarımı giriş ve çıkış olarak esas alan ve bilgisayarlı nümerik kontrollü (CNC) takım tezgahı gibi otomatik ekipmanlara indirilen, üretim talimatlarını içeren yazılımdır.

Computer Aided Manufacturing (CAM) (English)

1.The use of computer systems to plan, manage, and control the operations of a manufacturing plant through either direct or indirect computer interface with the plant's production resources. 2. Software that takes the geometric design authored with CAD software as input and outputs manufacturing instructions that are downloaded to automated equipment such as a computer numerically controlled (CNC) machine tool.

Computergestützte Fertigung (-e) (Deutsch)

1. Verwendung von Computersystemen zur Planung, Verwaltung und Steuerung des Betriebs einer Produktionsanlage mithilfe einer direkten oder indirekten Computerschnittstelle mit den Produktionsressourcen der Anlage. 2. Software, die das mit CAD-Software erfasste geometrische Design als Eingabe und Ausgabe von Fertigungsanweisungen verwendet, die auf automatisierte Geräte wie eine computergesteuerte (CNC) Werkzeugmaschine heruntergeladen werden.