İletişim Yeteneği (Türkçe)

Bir katılımcı ile veri alışverişinin nasıl yapıldığına veya katılımcının verileri nasıl alıp verdiğine ve katılımcının veri alışverişi yapıp yapmadığına ilişkin usuldür. Not: Çeşitli protokoller

Communication Ability (English)

Manner in which data are exchanged with a participant or the participant can exchange these data and whether the participant exchanges data. Note: Various protocols.

Kommunikationsfähigkeit (-e) (Deutsch)

Art und Weise, wie mit einem Teilnehmer Daten ausgetauscht werden oder wie dieser Daten austauschen kann und ob der Teilnehmer Daten austauscht. Anmerkung: Verschiedene protokolle.

Related Concepts:
Communication Behaviour (İletişim Davranışı), Communication Ability (İletişim Yeteneği), Communication Channel (İletişim Kanalı), Data Analysis (Veri Analizi) Data Evaluation (Veri Değerlendirme) Data Acquisition (Veri Toplama)

INDUSTRY 4.0 / PRODUCTION

Source:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...